บริษัทในเครือ

1. บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด (Duwell Intertrade Company Limited) บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 มีทุนจดทะเบียน จำนวน 20,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 9,930,000 บาท ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการงานด้านวิศวกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)

2. บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (Qualitech Solution Energy Company Limited) บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99% มีทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 17,499,895 บาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอื่น (Renewable Energy)

3. Qualitech Myanmar Company Limited (Qualitech Myanmar Company Limited) บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000 USD มีทุนที่ออกและชำระเต็มจำนวนแล้ว ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศเมียนมาร์และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดบริษัท)