สารจากประธานกรรมการ

เรียน          ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

               จากการที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างหนักในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา อันส่งผลกระทบในวงกว้าง ภาวะอุตสาหกรรมชะลอตัวอย่างมาก ภาคธุรกิจหลายส่วนได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรง บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปให้บริการ กับลูกค้าได้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการลดลงอย่างมากแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

            ปี 2565 ที่ผ่านมา ภาพรวมสถานการณ์ของโรค COVID-19 ในประเทศไทยสามารถควบคุมได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถกลับมาดําเนิน ธุรกิจได้ตามปกติ ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถกลับมาปฏิบัติงานให้กับลูกค้าได้ตามแผนงานที่กําหนด ทําให้ผลประกอบการ ของบริษัทฯ เติบโตดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีรายได้รวม 455.37 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 17.86 ล้านบาท

ด้านการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยี เครื่องมือในการให้บริการแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้มากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลายเพื่อรองรับงานบริการในอนาคต นอกจากนี้ ในด้านการลงทุน ในธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมด้านการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการงานทุกด้านเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ

            ปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตเพิ่มขึ้น 10 – 20% จากปี 2565 โดยดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและกําไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพและครบวงจร ประกอบกับการศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

               สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุน บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่าจะบริหารงานอย่างเต็มความสามารถและดําเนินธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความก้าวหน้าและการเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป