นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ สำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความ จำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ผลการดำเนินงานงวด  อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย)     วันปิดสมุดทะเบียน      วันจ่ายเงินปันผล   
01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566งดจ่าย
01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566งดจ่าย
01 ก.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565งดจ่าย
01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565งดจ่าย
01 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 25640.21 มี.ค. 256528 เม.ย. 2565
01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564งดจ่าย
01 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 25630.259 มี.ค. 256430 เม.ย. 2564
01 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 25630.0528 ส.ค. 25638 ก.ย. 2563
01 ก.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 25620.310 มี.ค. 256329 เม.ย. 2563
01 ม.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 25620.0528 ส.ค. 25626 ก.ย. 2562
01 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 25610.255 มี.ค. 256226 เม.ย. 2562
01 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561งดจ่าย
01 ก.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 25600.313 มี.ค. 256127 เม.ย. 2561
01 ม.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 25600.0525 ส.ค. 256006 ก.ย. 2560
01 ก.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 25590.1508 มี.ค. 256026 เม.ย. 2560
01 ม.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 25590.126 ส.ค. 255907 ก.ย. 2559
01 ก.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 25580.410 มี.ค. 255910 พ.ค. 2559
01 ม.ค. 2558 – 30 มิ.ย. 25580.2528 ส.ค. 255807 ก.ย. 2558
01 ก.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 25570.523 เม.ย. 255807 พ.ค. 2558
01 ม.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 25570.228 ส.ค. 255705 ก.ย. 2557
01 ก.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 25560.423 เม.ย. 255707 พ.ค. 2557
01 ม.ค. 2556 – 30 มิ.ย. 25560.2528 ส.ค. 255606 ก.ย. 2556
01 ก.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 25550.524 เม.ย. 255609 พ.ค. 2556
0.229 ส.ค. 255506 ก.ย. 2555
01 ก.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 255420:1 (Stock Dividend)08 มี.ค. 255510 พ.ค. 2555
01 ก.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 25540.308 มี.ค. 255510 พ.ค. 2555
0.223 ส.ค. 255401 ก.ย. 2554
01 ก.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 25530.2526.ก.พ. 255423 พ.ค. 2554
01 ม.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 25530.124 ส.ค. 255303 ก.ย. 2553
01 ก.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 25520.2507 พ.ค. 255220 พ.ค. 2552
01 ม.ค. 2552 – 30 มิ.ย. 25520.1531 ส.ค. 255207 ก.ย. 2552