หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเลขที่ : MT67/08

  8 มีนาคม  2567

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน     ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)

3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

5) นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

6) เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

7) ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.

9) แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.qualitechplc.com ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566

การลงมติ   วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.qualitechplc.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ  วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

สินทรัพย์รวม 391,715,576.15 บาท

หนี้สินรวม 96,018,990.30 บาท

รายได้รวม 430,608,011.50 บาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ (141,336,121.62) บาท

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (1.43) บาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม 376,103,909.15 บาท

หนี้สินรวม 91,958,225.32 บาท

รายได้รวม 408,435,785.70 บาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ (149,243,004.29) บาท

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (1.51) บาท

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องสำรองเงินไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1) นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัท /ประธาน กรรมการบริหาร

2) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการบริษัท

3) นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

           เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.qualitechplc.com ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา กลั่นกรองประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า นายกิตติ พัวถาวรสกุล และนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล มีคุณสมบัติและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายกิตติ พัวถาวรสกุล และนายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ส่วนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน คือ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ นั้น เดิมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งแล้ว แต่ต่อมานางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท และไม่ประสงค์ที่จะให้เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายวัลลภ เหลืองสีนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการเดิมที่ครบวาระและไม่ประสงค์ที่จะให้เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก เนื่องจากนายวัลลภ เหลืองสีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

2. นายสุพจน์ แก้วมณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

3. นายวัลลภ เหลืองสีนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ซึ่งหากทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่พบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งมีอัตราเท่ากันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2567

(ปีที่เสนอ)

ปี 2566

(ปีที่ผ่านมา)

1.    ค่าเบี้ยประชุม

1.1   กรรมการบริษัท

–   ประธานกรรมการ/หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในการประชุม

–   กรรมการ

1.2 กรรมการตรวจสอบ

–   ประธานกรรมการ

–   กรรมการ

1.3  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

–   ประธานกรรมการ

–   กรรมการ

1.4   กรรมการบริหารความเสี่ยง

–   ประธานกรรมการ

–   กรรมการ

 

 

50,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/ครั้ง

 

25,000 บาท/ครั้ง

11,000 บาท/ครั้ง

 

25,000 บาท/ครั้ง

11,000 บาท/ครั้ง

 

25,000 บาท/ครั้ง

11,000 บาท/ครั้ง

 

 

50,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/ครั้ง

 

25,000 บาท/ครั้ง

11,000 บาท/ครั้ง

 

25,000 บาท/ครั้ง

11,000 บาท/ครั้ง

 

25,000 บาท/ครั้ง

11,000 บาท/ครั้ง

2.      บำเหน็จกรรมการ

ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม

และเสนอให้กำหนดค่าเดินทางให้กับกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ปี โดยพิจารณาจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มีการเดินทางและไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้เปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 รายละเอียดดังนี้:

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และ/หรือ

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ

3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ

4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยจำนวนปีที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที่ 19 (ตั้งแต่ปี 2548) โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ

ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
(บาท)

ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
(บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)1,265,0001,225,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริม (BOI) 45,000 45,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี1,310,0001,270,000

หมายเหตุ : *ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 40,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ดังนี้ (1) บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด (2) บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฏหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2567

          ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://qualitechplc.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

          หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง

• ไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

• Email : info@qualitechplc.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น