หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2. ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หากเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 ขั้นตอนในการเสนอ

(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน

4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

(7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.3 การพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5.1 ขั้นตอนในการเสนอ
      ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดทำแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อและลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน

5.2 คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

5.3 การพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

6. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :-

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ (กรรมการบริษัท)
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 038 691 408-10 ต่อ 2401

7. ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและชื่อบุคคล

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองจดหมายเป็นสำคัญ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น ปี 2567

2. แบบฟอร์มการเสนอวาระ แบบ ก. ปี 2567

3. แบบฟอร์มการเสนอวาระ แบบ ข. ปี 2567