คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี 2566 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวม 430.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 27.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.92 โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงานตรวจสอบและบริการอุตสาหกรรมและงานทดสอบโดยไม่ทำลาย เนื่องจากโครงการใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากเจ้าของโครงการถูกเลื่อนแผนการดำเนินงานออกไปส่งผลทำให้มีรายได้ลดลง สำหรับต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนรวม 572.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 139.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.19 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ จึงเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายขายและการตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม (บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด) จากการที่บริษัทร่วมขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเกิดปัญหาภายใน    อย่างรุนแรง จึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ประกอบกับบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากการที่มีลูกค้าค้างชำระเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 141.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีผลกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 17.86 ล้านบาท พบว่าผลการดำเนินงานลดลงจำนวน 159.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 891.38

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2566

ปี 2565

การเปลี่ยนแปลง

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

%

รายได้จากการขายและให้บริการ

427.59

455.37

-27.78

-6.10%

ต้นทุนขายและให้บริการ

-316.93

-322.35

-5.42

-1.68%

กำไรขั้นต้น

110.66

133.02

-22.36

-16.81%

รายได้อื่น

3.02

2.30

0.72

31.30%

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

-12.37

-9.92

2.45

24.70%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-236.59

-110.57

126.02

113.97%

(ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) กลับรายการ

-7.09

9.37

16.46

175.67%

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

0.00

4.11

-4.11

-100.00%

ต้นทุนทางการเงิน

1.08

0.73

0.35

47.95%

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

-143.45

19.37

-162.82

-840.58%

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

2.32

-1.39

-3.71

-266.91%

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

-141.14

17.98

-159.12

-884.98%

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี – สุทธิจากภาษี

-0.75

6.26

-7.01

-111.98%

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-141.88

24.24

-166.12

-685.31%

กำไร (ขาดทุน) ในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

-141.34

17.86

-159.20

-891.38%

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 141.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีผลกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 17.86 ล้านบาท พบว่าผลการดำเนินงานลดลงจำนวน 159.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 891.38 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

 1. รายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 59 ล้านบาท ลดลง 27.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.10 โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงานตรวจสอบและบริการอุตสาหกรรม และงานทดสอบโดยไม่ทำลาย เนื่องจากโครงการใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากเจ้าของโครงการถูกเลื่อนแผนการดำเนินงานออกไปส่งผลทำให้มีรายได้ลดลง

 2. ต้นทุนขายและให้บริการ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.19 ประกอบด้วย ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.46 ล้านบาท มาจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ จึงเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายขายและการตลาดมากขึ้นและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 126.02 ล้านบาท มาจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม (บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด) จำนวน 122.93 ล้านบาท จากการที่บริษัทร่วมขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเกิดปัญหาภายในอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

 3. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกลับรายการจำนวน 9.37 ล้านบาท พบว่าเพิ่มขึ้นจำนวน 16.46 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ในคดีความฟ้องร้องลูกค้า บริษัท นาแคป เอเซีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 9.59 ล้านบาท บริษัทฯ จึงกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระจริง ประกอบกับในปีนี้บริษัทฯ มีลูกค้าค้างชำระเพิ่มขึ้น จึงต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

รายการ

ปี 2566

ปี 2565

%

งบการเงินรวม

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์

391.72

100.00%

523.82

100.00%

-25.22%

หนี้สิน

96.02

24.52%

80.64

15.40%

19.08%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

295.88

75.54%

437.76

83.57%

-32.41%

สินทรัพย์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 391.72 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 132.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.22 ส่วนใหญ่มาจาก

 • เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลงจำนวน 93 ล้านบาท มาจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม (บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด) เนื่องจากบริษัทร่วมขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเกิดปัญหาภายในอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจำนวน 53 ล้านบาท มาจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ และมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการทบทวนอายุการใช้งานและราคาซากของยานพาหนะใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการให้บริการมากนัก
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจำนวน 20 ล้านบาท มาจากการนำเงินไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมใน บริษัทย่อย (บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 99.99

หนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 96.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 15.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.08 ส่วนใหญ่มาจาก

 • เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.71 เนื่องจากบริษัทฯ นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
 • ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.27 เนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น จึงต้องตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
 • หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้นจำนวน 84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.35 เนื่องจากบริษัทฯ มีการเช่าซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในการทำงานเพิ่มขึ้น
 • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.72 โดยเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและเจ้าหนี้การค้าจากการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 295.88 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 141.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.41 มาจากผลการดำเนินงานปี 2566 ที่มีผลขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 142.08 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

                                14.96

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

                               (14.68)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

                                (3.47)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

                                (3.20)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

                                35.25

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

                                32.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 32.05 ล้านบาท ประกอบด้วย
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน เท่ากับ 14.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก

 • รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ 50 ล้านบาท
 • หักด้วยเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ 57 ล้านบาท
 • หักเงินสดจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 97 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 14.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก

 • เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ 25 ล้านบาท
 • เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 51 ล้านบาท
 • เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 54 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 3.47 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก

 • จ่ายเงินเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 60 ล้านบาท
 • จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน51 ล้านบาท
 • เงินรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 64 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2566

ปี 2565

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรขั้นต้น (%)

25.88%

29.21%

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)

(33.30%)

4.41%

อัตรากำไรสุทธิ (%)

(33.05%)

3.92%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

(38.53%)

4.07%

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)

ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)

3.21

4.52

81

7.22

51

3.72

5.10

72

7.84

47

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

(1.43)

0.18